0
محتوای پولک حیوانات

تبدیل پولک حیوانات به پَر تنها با اصلاح چند ژِن

در تحقیقی که در دانشگاه ژنو سوئیس انجام شده است، دانشمندان توانسته‌اند با اصلاح ژنتیکی در جنین جوجه‌ها، پاهایی با پر به جای پولک به دنیا بیاورند. با تزریق یک ماده به جنین که مسیر سیگنال‌دهی ژن سونیک خارپشت را ...